เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
68019359-59 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
87519659-59 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110159-59 Contemporary Scientific Innovation
 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24511159-59 Reading for Information Professional
 การอ่านเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24511259-59 Information Science
 สารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
24515159-59 Collection Development
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24517159-59 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24522159-59 Information and Reference Services
 บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
3 (3-0-6)
24522259-59 Presentation and Training in Information Work
 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24525159-59 Electronic Information and Record Management
 การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
24527159-59 Electronic Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
24527659-59 Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24527759-59 Programming in Information Work
 การโปรแกรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24533159-59 Management of Information Institutes
 การจัดการสถาบันสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24535159-59 Organization of Information Resources
 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24535859-59 Cataloging of Information Resources
 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24537159-59 Database Management for Information Work
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24537359-59 Library Automation Systems
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
24543159-59 Seminar on Current Issues and Trend in Information Science
 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
24545159-59 Library of Congress Classification
 การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (3-0-6)
24545459-59 Research and Statistics in Information Studies
 การวิจัยและสถิติทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
24549259-59 Practicum
 การฝึกงาน
6 (0-12-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24521459-59 Printing and Publishing Business
 การพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์
3 (3-0-6)
24521559-59 Information in Humanities and Social Sciences
 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
24521659-59 Information in Science and Technology
 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
24521759-59 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
24522359-59 Reading Promotion
 การส่งเสริมการอ่าน
3 (3-0-6)
24527259-59 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
24527359-59 Data Communication and Computer Networks
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
24527559-59 Open Source Program Application
 การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส
3 (2-2-5)
24527859-59 XML Technology
 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล
3 (2-2-5)
24531259-59 User Behavior and Information Needs
 พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24531359-59 Information of Local Wisdom
 สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
24531459-59 Information for Children and Young Adults
 สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
24531559-59 Information Business
 ธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24532159-59 Information Service for Knowledge-based Society
 บริการสารสนเทศเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
24534159-59 English for Information Professional
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24537259-59 Web Design for Information Work
 การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24537459-59 Conservation and Digitalization of Information Media
 การอนุรักษ์และการแปลงผันสื่อสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24537559-59 Data Structure and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
24537759-59 Object-oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
24541159-59 Archives and Museum
 จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
24545359-59 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (2-2-5)
24547259-59 Digital Libraries
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (3-0-6)
24547359-59 Information Systems Security
 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24547459-59 Mobile Application Programming
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
24547559-59 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
24549159-59 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29