เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23411159-59 Korean I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
23411259-59 Korean II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
23412159-59 Korean Listening - Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาเกาหลี 1
3 (2-2-5)
23412259-59 Korean Listening - Speaking II
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 2
3 (2-2-5)
23421359-59 Korean III
 ภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
23421459-59 Korean IV
 ภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
23422359-59 Korean Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 3
3 (2-2-5)
23422459-59 Korean Listening – Speaking IV
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 4
3 (2-2-5)
23423159-59 Korean Reading I
 การอ่านภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
23423259-59 Korean Reading II
 การอ่านภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
23424159-59 Korean Writing
 การเขียนภาษาเกาหลี
3 (2-2-5)
23426159-59 Korean Grammar I
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
23431559-59 Korean V
 ภาษาเกาหลี 5
3 (3-0-6)
23431659-59 Korean VI
 ภาษาเกาหลี 6
3 (3-0-6)
23433359-59 Korean Reading for Information Technology
 การอ่านสารสนเทศเกาหลี
3 (3-0-6)
23434259-59 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
23435159-59 Korean –Thai Translation I
 การแปลเกาหลี – ไทย 1
3 (3-0-6)
23438259-59 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
23442759-59 Korean Communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 1
3 (2-2-5)
23442859-59 Korean Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 2
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23418159-59 Introduction to Korean Studies
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
23432559-59 Korean Listening – Speaking V
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 5
3 (2-2-5)
23432659-59 Korean Listening – Speaking VI
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 6
3 (2-2-5)
23436259-59 Korean Grammar II
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
23436359-59 Korean Phonology and Morphology
 ระบบเสียงและหน่วยคำภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23436459-59 Korean Syntax and Semantics
 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23438359-59 Korea Today
 เกาหลีปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23441759-59 Korean VII
 ภาษาเกาหลี 7
3 (3-0-6)
23441859-59 Korean VIII
 ภาษาเกาหลี 8
3 (3-0-6)
23441959-59 Seminar on Korean
 สัมมนาภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23442959-59 Korean for Information Technology Communication
 ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ
3 (2-2-5)
23444359-59 Korean Writing for Business
 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
23445259-59 Korean-Thai Translation II
 การแปลเกาหลี – ไทย 2
3 (3-0-6)
23445359-59 Thai – Korean Translation
 การแปลไทย – เกาหลี
3 (3-0-6)
23445459-59 Korean for Hotel Business
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
23445559-59 Korean for Tour Guides I
 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (3-0-6)
23445659-59 Korean for Mass Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
23445759-59 Korean for Tour Guides II
 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)
23445859-59 Korean for Industry
 ภาษาเกาหลีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
23445959-59 Korean Language for Interpretation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการล่าม
3 (3-0-6)
23446559-59 Teaching Korean as a Foreign Language
 การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
23446659-59 Korean-Thai Contrastive Analysis
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
23447159-59 Korean Short Stories
 เรื่องสั้นเกาหลี
3 (3-0-6)
23447259-59 Korean Literary Works
 วรรณกรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
23448459-59 Korean Culture Self Experience
 วัฒนธรรมเกาหลีจากประสบการณ์ตรง
3 (3-0-6)
23448559-59 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
23448659-59 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
3 (3-0-6)
23448759-59 Independence Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
23448859-59 Korean Folklore
 คติชนวิทยาเกาหลี
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29