เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
68019359-59 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
40421259-59 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1 วิชาแกน 70 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 70
 2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 16 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25727159-59 Mathematics for Economists
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25727259-59 Statistics for Economists
 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25737359-59 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
4 (3-2-7)
30211759-59 Calculus for Economics
 แคลคูลัสสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
31210259-59 Basic Statistics for Economics
 สถิติพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ 48 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25711159-59 Microeconomics I
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
25721259-59 Macroeconomics I
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
25721359-59 Microeconomics II
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
25725159-59 Economic Development
 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
25731459-59 Macroeconomics II
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
25732159-59 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-6)
25733159-59 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3 (3-0-6)
25734159-59 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
25735259-59 Cultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
25735359-59 ASEAN Economics
 เศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
25736159-59 Public Finance
 การคลังรัฐบาล
3 (3-0-6)
25741559-59 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25745459-59 The Economy of Thailand
 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
25747459-59 Economics Research Methodology
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25748159-59 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
25749559-59 Project Analysis
 การวิเคราะห์โครงการ
3 (3-0-6)

 2.1.3 วิชาอื่น ๆ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
66411159-59 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
67810359-59 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ เรียน2กลุ่มวิชา การเงิน และ ธุรกิจ รวมไม่น้อยกว่า 18 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25733259-59 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
25733359-59 Financial Market and Monetary Institution
 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
25733459-59 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
25739159-59 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
25739259-59 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
25739359-59 Economics of Transportation
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
25739459-59 Co-operative
 การสหกรณ์
3 (3-0-6)
25743559-59 International Monetary Economics
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
25743659-59 Quantitative Analysis for Monetary Economics
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
25749659-59 International Trade in Practice
 การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ
3 (3-0-6)
25749759-59 Economics of Labor and Human Resource
 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
25749859-59 Economics of Environment
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
25749959-59 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น. ห้ามเรียน 25710159 25710259 25721559 25721659หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29