เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228102-54 Art of Speaking and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262213-54 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1 วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ 28 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228111-54 Writing Skill
 ทักษะการเขียน
3 (3-0-6)
228115-54 Thai Conversation I
  การสนทนาภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
228116-54 Thai Conversation II
  การสนทนาภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
228141-54 Thai Phonology
 สัทวิทยาภาษาไทย
2 (2-0-4)
228181-54 Thai Studies
 ไทยศึกษา
2 (2-0-4)
228216-54 Reading Skill
 ทักษะการอ่าน
3 (3-0-6)
228316-54 Development of Listening and Speaking Skill
 การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด
3 (3-0-6)
228322-54 Characteristics of the Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
228414-54 Development of Reading Skill
 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3 (3-0-6)
228423-54  Development of Writing Skill
 การพัฒนาทักษะการเขียน
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาเอกเลือก 41 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228117-54 Summary Skills
 ทักษะการสรุปความ
3 (3-0-6)
228212-54 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
228214-54 Oral Reading
 การอ่านออกเสียง
2 (1-2-3)
228217-54 Business Speaking
 การพูดทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
228221-54 Word Processing in Thai
 การพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
228234-54 Thai Linguistics for Foreigner
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3 (3-0-6)
228242-54 Thai for Tourisms
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
228268-54  Foundation of Thai Literature
 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
228271-54 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
228311-54 Non-Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
2 (2-0-4)
228312-54 Business Writing
 การเขียนทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
228314-54 Language Skills for Conference
 ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม
2 (2-0-4)
228315-54 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
228327-54 Newspaper Reading I
 การอ่านหนังสือพิมพ์ 1
2 (2-0-4)
228328-54 Newspaper Reading II
 การอ่านหนังสือพิมพ์ 2
2 (2-0-4)
228333-54 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
228334-54 Language and Society
 ภาษากับสังคม
2 (2-0-4)
228337-54 Advanced Thai I
 ภาษาไทยระดับสูง 1
3 (3-0-6)
228341-54 Thai Idioms
 สำนวนไทย
2 (2-0-4)
228342-54 Thai Cultural Dimension through Entertainment Media
 มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง
2 (2-0-4)
228343-54 Language and Translation
 ภาษากับการแปล
2 (2-0-4)
228366-54 Thai Literature I
 วรรณคดีไทย 1
3 (3-0-6)
228367-54 Thai Literature II
 วรรณคดีไทย 2
3 (3-0-6)
228392-54 Seminar on Language in Mass Media
 สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
228435-54 Loanwords in Thai
 คำยืมในภาษาไทย
2 (2-0-4)
228436-54 Advanced Thai II
 ภาษาไทยระดับสูง 2
3 (3-0-6)
228441-54 Thai for Specific Purpose
 ภาษาเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
228442-54 Simultaneous Translation
 การแปลแบบล่าม
2 (2-0-4)
228453-54 Foreigners’ Problems on Thai Usage
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
2 (2-0-4)
228454-54 Teaching Thai as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
228475-54 Survey of Thai Literature
 วรรณกรรมปริทัศน์
2 (2-0-4)

 2.2 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับน. นิสิตต่างชาติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาไทย ต้องเรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228113-54 Thai Conversation for Everyday Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
228114-54 Introduction to the Thai Language
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29