เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้เรียน 2 รายวิชา จำนวน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228102-54 Art of Speaking and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
671101-54 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
678101-54 Basic Knowledge of General Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดให้เรียน 1 น.จาก 25 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 กำหนดให้เรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 น.โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 81
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ ให้เรียน 55 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 55
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228111-54 Writing Skill
 ทักษะการเขียน
3 (3-0-6)
228112-54 Effective Speech
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (2-0-4)
228181-54 Thai Studies
 ไทยศึกษา
2 (2-0-4)
228211-54 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
228212-54 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
228231-54 Linguistics I
 ภาษาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
228232-54 Linguistics II
 ภาษาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
228261-54 Evolution of Thai Literature
 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
228262-54 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
3 (3-0-6)
228271-54 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
228321-54 Khmer in Thai
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
3 (3-0-6)
228322-54 Characteristics of the Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
228323-54 Pali and Sanskrit in Thai
 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3 (3-0-6)
228351-54 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
228352-54 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
228381-54 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
228391-54 Research on Thai I
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1
2 (2-0-4)
228413-54 Thai for Creative Works
 ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
228491-54 Seminar on Problems in Contemporary Thai Usage
 สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
228492-54 Research on Thai II
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2
3 (0-0-9)

 2.1.2 วิชาเอกเลือก ให้เรียน 26 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228213-54 Speed Reading
 การอ่านเร็ว
2 (2-0-4)
228214-54 Oral Reading
 การอ่านออกเสียง
2 (1-2-3)
228215-54 Development of Listening Skill
 การพัฒนาทักษะการฟัง
2 (2-0-4)
228233-54 Thai Regional Dialects
 ภาษาถิ่น
2 (2-0-4)
228263-54 Niras
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
228264-54 Poetic Tales
 นิทานร้อยกรอง
2 (2-0-4)
228265-54 King Rama II’s Works
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
2 (2-0-4)
228266-54 Didactic Literature
 วรรณคดีคำสอน
2 (2-0-4)
228267-54 Thai Folk Tales
 นิทานพื้นบ้านไทย
2 (2-0-4)
228272-54 Literature for Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
228273-54 Literature for Youth
 วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
2 (2-0-4)
228311-54 Non-Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
2 (2-0-4)
228312-54 Business Writing
 การเขียนทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
228313-54 Message and Speech Writing
 การเขียนสารและสุนทรพจน์
2 (2-0-4)
228314-54 Language Skills for Conference
 ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม
2 (2-0-4)
228315-54 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
228324-54 Thai Linguistics for Foreigner
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3 (3-0-6)
228325-54 Newspaper Reading II
 การอ่านหนังสือพิมพ์ 2
2 (2-0-4)
228326-54 Pali and Sanskrit
 ภาษาบาลีและสันสกฤต
2 (2-0-4)
228331-54 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการภาษาไทย
2 (2-0-4)
228332-54 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
228333-54 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
228334-54 Language and Society
 ภาษากับสังคม
2 (2-0-4)
228335-54 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
228336-54 Historical Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
2 (2-0-4)
228353-54 Evolution of Prose and Poetry
 วิวัฒนาการร้อยแก้วและร้อยกรอง
2 (2-0-4)
228354-54 Drama
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
228361-54 Historical Literature
 วรรณคดีประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
228362-54 Sunthon Phu's Works
 วรรณคดีสุนทรภู่
2 (2-0-4)
228363-54 Jataka Literature
 วรรณคดีชาดก
2 (2-0-4)
228364-54 King Rama V’s Works
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
228365-54 Prince Dharmadhipesha’s Works
 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ
2 (2-0-4)
228371-54 M.R. Kukrit Pramoj’s Works
 วรรณกรรม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
2 (2-0-4)
228372-54 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
228373-54 Political Literature
 วรรณกรรมการเมือง
2 (2-0-4)
228392-54 Seminar on Language in Mass Media
 สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
228411-54 Poetry Writing
 การเขียนร้อยกรอง
2 (2-0-4)
228412-54 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดีร้อยแก้ว
2 (2-0-4)
228421-54 Development of Writing Skill
 การพัฒนาทักษะการเขียน
3 (3-0-6)
228422-54 Introduction to Paleography
 จารึกและอักษรโบราณ
2 (2-0-4)
228431-54 Etymology
 นิรุกติศาสตร์
2 (2-0-4)
228432-54 Languages in Southeast Asia
 ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
228433-54 Advanced Thai II
 ภาษาไทยระดับสูง 2
3 (3-0-6)
228434-54 Discourse Analysis
 สัมพันธสารวิเคราะห์
2 (2-0-4)
228435-54 Loanwords in Thai
 คำยืมในภาษาไทย
2 (2-0-4)
228451-54 Foreigners’ Problems on Thai Usage
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
2 (2-0-4)
228452-54 Performance Literature
 วรรณกรรมการแสดง
2 (2-0-4)
228461-54 Buddhist Literature
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
228462-54 Literature Based on Thai Customs
 วรรณคดีขนบประเพณี
2 (2-0-4)
228463-54 Chao Phraya Phra Khlang (Hon)’s Works
 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
2 (2-0-4)
228464-54 Prince Bidyalongkorn’s Works
 พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
2 (2-0-4)
228465-54 King Rama VI’s Works
 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
228466-54 Prince Paramanujit’s Works
 พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
2 (2-0-4)
228471-54 Southeast Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
228472-54 Translated Literature
 วรรณกรรมแปล
2 (2-0-4)
228473-54 Awarded Literature
 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
2 (2-0-4)
228474-54 Literature on Electronic Media
 วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (2-0-4)

 3 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 4 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29