เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) กลุ่มสารสนเทศศึกษา ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228102-54 Art of Speaking and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (3-0-6)
245101-54 Information for Life Long Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
262121-54 Humans and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
423103-54 Fundamental Systems Thinking
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
610101-54 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)
875194-54 Human, Natural Resources and Environment
 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
250107-54 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
678101-54 Basic Knowledge of General Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
875196-54 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
308150-54 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107107-54 Health and Beauty
 สุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
245108-54 Knowledge Management for Sustainable Learning
 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
245109-54 Information for Wisdom Development
 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
2 (2-0-4)
311191-54 Food Scholar
 รู้รอบเรื่องอาหาร
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
610102-54 Thai Folk Art and Wisdom
 ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
710101-54 Teenagers and Safety
 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มที่ 1 สารสนเทศศึกษา ให้เลือกเรียนกลุ่มเอก-โท หรือกลุ่มเอกเดี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1.1 กลุ่มเอกเดี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1.1.1 วิชาพื้นฐาน กลุ่มเอก-โท และกลุ่มเอกเดี่ยว ใช้พื้นฐานเดียวกัน เรียน 18 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245111-54 Reading for Information Professional
 การอ่านเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245171-54 Introduction to Information Science and Technology
 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
245321-54 Presentation and Training in Information Work
 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245356-54 Research in Information Science
 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
245492-54 Practicum
 การฝึกงาน
6 (0-30-6)

 2.1.1.2 วิชาเอกบังคับ กลุ่มเอก-โท กลุ่มเอกเดี่ยวใช้บังคับเดียวกัน เรียน 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245121-54 Information and Reference Service
 บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
3 (3-0-6)
245251-54 Electronic Information and Record Management
 การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
245252-54 Collection Development
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245275-54 Open Source Program Application
 การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส
3 (2-2-5)
245331-54 Management of Information Agencies
 การจัดการหน่วยงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245351-54 Classification of Information Resources
 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245352-54 Library of Congress Classification
 การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (3-0-6)
245358-54 Cataloging of Information Resources
 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245371-54 Database Management for Information Work
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245375-54 Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245431-54 Seminar on Current Issues and Trend in Information Science
 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
245472-54 Digital Libraries
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2.1.1.3 วิชาเอกเลือก ใช้เหมือนกัน กลุ่มเอก-โท เรียน 21 น. แต่เอกเดี่ยวเรียน 36 น.(ไม่เรียนโท)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245214-54 Printing and Publishers
 การพิมพ์และสำนักพิมพ์
3 (3-0-6)
245215-54 Information in Humanities and Social Sciences
 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
245216-54 Information in Science and Technology
 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
245217-54 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
245223-54 Reading Promotion
 การส่งเสริมการอ่าน
3 (3-0-6)
245224-54 Information Services for Special Groups
 บริการสารสนเทศเพื่อผู้ใช้กลุ่มพิเศษ
3 (3-0-6)
245271-54 Electronic Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
245272-54 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
245273-54 Network and Telecommunication System
 ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
245312-54 User Behavior and Information Needs
 พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245313-54 Information of Local Wisdom
 สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
245314-54 Information for Children and Young Adults
 สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
245315-54 Information Business
 ธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-6)
245353-54 Classification of Audio-Visual Media and Electronic Media
 การวิเคราะห์สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
245354-54 Indexing and Abstracting
 การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
3 (3-0-6)
245372-54 Web Design for Information Work
 การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245374-54 Conservation and Digitalization of Information Media
 การอนุรักษ์และการแปลงผันสื่อสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245376-54 Programming in Information Work
 การโปรแกรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
245377-54 Object-oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
245411-54 Archives and Museum
 จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
245421-54 Information Service for Knowledge-based Society
 บริการสารสนเทศเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
245453-54 Independent Study on Information Work
 การศึกษาอิสระทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
245491-54 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29