เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250105-54 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250107-54 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก เรียน 5 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107103-54 Tobacco, Alcohol and Health
 ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107105-54 Family Management
 การจัดการครอบครัว
2 (2-0-4)
107106-54 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
107107-54 Health and Beauty
 สุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
245108-54 Knowledge Management for Sustainable Learning
 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
245109-54 Information for Wisdom Development
 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
2 (2-0-4)
250108-54 Thai Wisdom Heritage
 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265108-54 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
311191-54 Food Scholar
 รู้รอบเรื่องอาหาร
2 (2-0-4)
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
402402-54 Life Style and Multi Cultural Learning
 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402405-54 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2 (2-0-4)
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
423104-54 Educational Technology Equipment Operation
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
430312-54 Quality Management in Educational Organizations
 การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา
2 (2-0-4)
430314-54 Learning Organization Management
 การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
2 (2-0-4)
441110-54 Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2 (1-2-3)
700110-54 Health, Environment and Safety
 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
710101-54 Teenagers and Safety
 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 วิชาพื้นฐาน 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
249211-54 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
249212-54 Culture and Environment
 วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
249311-54 Culture and Marketing
 วัฒนธรรมกับการตลาด
3 (3-0-6)
249312-54 Cultural Concepts
 แนวคิดทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
250215-54 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
250216-54 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
250321-54 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
251211-54 Introduction to Archaeology
 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับ 55 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 55
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
249221-54 Conservation and Management of Thai Cultural Resources
 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
249222-54 Intangible Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางนามธรรม
3 (3-0-6)
249223-54 Tangible Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (3-0-6)
249321-54 Principle of Cultural Resource Management
 หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249322-54 Organization Management of Cultural Resources
 การจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249323-54 Law and Cultural Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249324-54 Research Methodology in Culture
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249361-54 Database System of Cultural Resources
 การจัดระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
249362-54 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
249363-54 Production Technology of Cultural Media
 เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
249421-54 Business Oriented of Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
249422-54 World Cultural Heritage Sites
 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249462-54 Cultural Resources of Eastern Thailand
 ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
249464-54 Individual Project
 โครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (1-4-4)
249465-54 Online Media for Cultural Resource Management
 สื่อออนไลน์เพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
249466-54 Local Museum Management
 การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
249467-54 Exhibition, Display, Presentation and Publications of Cultural Resources
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
249471-54 Preparation in Cultural Resources Management Practicum
 การเตรียมฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
1 (1-0-2)
249472-54 Cultural Resources Management Practicum
 การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (0-6-3)

 2.3 วิชาเอกเลือก โดยเลือกจากกลุ่มการจัดการด้านประวัติศาสตร์ หรือ กลุ่มการจัดการด้านโบราณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 กลุ่มด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
249325-54 Thai Folk Art and Handicrafts
 ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
249327-54 Religions and Religious Cultural Resources in Southeast Asia
 ศาสนาและทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
249365-54 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
249461-54 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249468-54 Local History for Cultural Resources Management
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
249469-54 Historic Districts and Cities Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
250368-54 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
250426-54 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
250438-54 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่มด้านโบราณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
249326-54 Myths, Rituals and Symbols
 นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์
3 (3-0-6)
249364-54 Folk Life and Material Culture
 ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (2-2-5)
249473-54 Historical Park Management
 การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
249474-54 Monuments Conservation
 การอนุรักษ์โบราณสถาน
3 (3-0-6)
251321-54 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
251322-54 Art and Archaeology in the Neighboring Countries of Thailand
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)
251361-54 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
251362-54  Community Archaeology
 โบราณคดีชุมชน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29