เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
222272-54 English for Standard Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222273-54 English Grammar and Structure
 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222274-54 Spanish for Communication
 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222275-54 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222276-54 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222277-54 Portuguese for Communication
 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
226104-54 French for Communication I
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
226105-54 French for Communication II
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228202-54 Academic Article and Research Writing
 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
3 (3-0-6)
233193-54 Khmer for Communication I
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233194-54 Khmer for Communication II
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233195-54 Vietnamese for Communication I
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233196-54 Vietnamese for Communication II
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233197-54 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
235101-54 Chinese for Communication I
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
235102-54 Chinese for Communication II
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
236101-54 Japanese for Communication I
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
236102-54 Japanese for Communication II
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.2 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
234111-54 Korean I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
234112-54 Korean II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
234121-54 Korean Listening - Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
234122-54 Korean Listening - Speaking II
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
234213-54 Korean III
 ภาษาเกาหลี 3
3 (2-3-4)
234214-54 Korean IV
 ภาษาเกาหลี 4
3 (2-3-4)
234223-54 Korean Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
234224-54 Korean Listening – Speaking IV
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
234231-54 Korean Reading I
 การอ่านภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
234232-54 Korean Reading II
 การอ่านภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
234241-54 Korean Writing
 การเขียนภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234262-54 Korean Structure
 โครงสร้างภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234315-54 Korean V
 ภาษาเกาหลี 5
3 (2-3-4)
234316-54 Korean VI
 ภาษาเกาหลี 6
3 (2-3-4)
234325-54 Korean Communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 1
3 (3-0-6)
234326-54 Korean Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 2
3 (3-0-6)
234333-54 Korean Reading for Information Technology
 การอ่านสารสนเทศเกาหลี
3 (3-0-6)
234342-54 Integrated Writing I
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
234351-54 Korean Translation I
 การแปลภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
234452-54 Korean Translation II
 การแปลภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
234261-54 Korean Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234317-54 Korean for Information Technology Communication
 ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ
3 (3-0-6)
234371-54 Korean Folklore
 คติชนวิทยาเกาหลี
3 (3-0-6)
234372-54 Korean Literary Works
 วรรณกรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
234381-54 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
234382-54 Korea Today
 เกาหลีปัจจุบัน
3 (3-0-6)
234443-54 Korean Business Writing
 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
234454-54 Korean for Hotel Business
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
234455-54 Korean for Tour Guides
 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
234456-54 Korean for Mass Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
234457-54 Korean for Tour Guides II
 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)
234458-54 Korean for Industry
 ภาษาเกาหลีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
234463-54 Teaching Korean as a Foreign Language
 การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
234464-54 Korean Semantics
 อรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234465-54 Korean Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234466-54 Korean Morphology
 วิทยาหน่วยคำภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234467-54 Korean Syntax
 วากยสัมพันธ์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234468-54 Korean-Thai Contrastive Analysis
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
234473-54 Korean Short Stories
 เรื่องสั้นเกาหลี
3 (3-0-6)
234483-54 Seminar on Korean
 สัมมนาภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
234484-54 Korean Culture Self Experience
 วัฒนธรรมเกาหลีจากประสบการณ์ตรง
3 (3-0-6)
234485-54 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
234486-54 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
3 (3-0-6)
234487-54 Independence Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29