เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้เรียน 2 วิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 วิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222275-54 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222276-54 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222277-54 Portuguese for Communication
 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
226104-54 French for Communication I
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
226105-54 French for Communication II
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228102-54 Art of Speaking and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (3-0-6)
233193-54 Khmer for Communication I
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233194-54 Khmer for Communication II
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233195-54 Vietnamese for Communication I
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233196-54 Vietnamese for Communication II
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233197-54 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
234101-54 Korean for Communication I
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
234102-54 Korean for Communication II
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
235101-54 Chinese for Communication I
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
235102-54 Chinese for Communication II
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
236101-54 Japanese for Communication I
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
236102-54 Japanese for Communication II
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มวิชาเลือก ให้เรียน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1.1 กลุ่มเสริมสุขภาพ บังคับให้เรียน 1 วิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.1.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 4 น. ดังรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265108-54 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
402402-54 Life Style and Multi Cultural Learning
 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222131-54 English Communicative Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222181-54 Basic English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
222182-54 Grammatical Structure in Use
 โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้
3 (3-0-6)
222211-54 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
222212-54 Creative Reading
 การอ่านเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
222221-54 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222251-54 English Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
3 (3-0-6)
222283-54 English Phonology
 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222284-54 English Syntax
 ระบบไวยากรณ์อังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับ 36 น.ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1 กลุ่ม 1 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
223222-54 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-6)
223232-54 Oral English I
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
223233-54 Oral English II
 การพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
223323-54 Essay Writing
 การเขียนความเรียง
3 (3-0-6)
223334-54 Oral English for Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (3-0-6)
223341-54 English Prose and Poetry
 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (3-0-6)
223342-54 Drama
 บทละคร
3 (3-0-6)
223361-54 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
223362-54 Translation
 การแปล
3 (3-0-6)
223424-54 Summary Writing
 การย่อความ
3 (3-0-6)
223491-54 Practicum
 การฝึกงาน
3 (0-0-12)
223492-54 Project Writing in English
 โครงงานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่ม 2 ภาษาอังกฤษธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
224213-54 Reading in Business English
 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
224221-54 English Writing for Business Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
224231-54 Business Communication Skills
  ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
224323-54 Business Note Taking and Summarizing
 การจดบันทึกและย่อความทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
224332-54 Business Speaking
 การพูดทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
224333-54 Business Conversation and Negotiation
 การสนทนาและเจรจาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
224361-54 Introduction to Business Translation
 การแปลธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
224362-54 Business Translation
 การแปลธุรกิจ
3 (3-0-6)
224371-54 English for International Business and Trades
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
224491-54 Practicum
 การฝึกงาน
3 (0-0-12)
224492-54 Project Writing in Business
 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
224493-54 Advanced Language Skills for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก 21 น.ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
225314-54 Advanced Reading
 การอ่านขั้นสูง
3 (3-0-6)
225324-54 Business Writing for E-Commerce
 การเขียนเชิงธุรกิจสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
225343-54 The English and American Novel
 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
225344-54 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
225372-54 English for Import-Export Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
3 (3-0-6)
225373-54 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
225385-54 Analytical Grammar
 ไวยากรณ์วิเคราะห์
3 (3-0-6)
225386-54 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
225394-54 Cross Cultural Experience
  ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
225397-54 Project in English for Tourism
 โครงงานภาษาอังกฤษทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
225425-54 Advanced Essay Writing
 การเขียนความเรียงชั้นสูง
3 (3-0-6)
225426-54 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
225427-54 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (3-0-6)
225428-54 English Editing and Proofreading
 การแก้ไขและพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
225429-54 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
225437-54 Oral Discussion and Debate
 การอภิปรายและการโต้วาที
3 (2-2-5)
225438-54 English for Domestic Tourism
 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3 (2-2-5)
225445-54 Modern Drama
 บทละครปัจจุบัน
3 (3-0-6)
225446-54 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
225447-54 Modern British and American Poetry
 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
225448-54 Shakespearean Drama
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-6)
225449-54 English and American Drama
 บทละครอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
225463-54 Translation of Non-Fiction
 การแปลสารคดี
3 (3-0-6)
225464-54 Translation of Fiction
 การแปลบันเทิงคดี
3 (3-0-6)
225465-54 Translation of Literature
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
225466-54 Spontaneous Translation I
 การแปลแบบล่าม 1
3 (2-2-5)
225467-54 Spontaneous Translation II
 การแปลแบบล่าม 2
3 (2-2-5)
225474-54 English for Printed Media
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
225475-54 English for Advertising and Public Relations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
225476-54 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
225477-54 English for Broadcasting Media
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
225478-54 English for Airline Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
225479-54 English for Finance and Banking
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
225493-54 English for International Standardized Assessments
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประเมินนานาชาติ
3 (3-0-6)
225495-54 Seminar on Selected Topic
 สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร
3 (3-0-6)
225496-54 Independent Study in the English Language
 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
225498-54 Project for Printed Media
 โครงงานภาษาอังกฤษด้านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
225499-54 Project for Printed Media
 โครงงานด้านการแปล
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29