เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
262213-54 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309102-54 Marine Natural Resources and Environment
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 น. กลุ่มพัฒนาทักษะ กลุ่มปรัชญา กลุ่มตรรกะ จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107105-54 Family Management
 การจัดการครอบครัว
2 (2-0-4)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
245108-54 Knowledge Management for Sustainable Learning
 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
265108-54 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
311191-54 Food Scholar
 รู้รอบเรื่องอาหาร
2 (2-0-4)
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
423104-54 Educational Technology Equipment Operation
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
430312-54 Quality Management in Educational Organizations
 การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา
2 (2-0-4)
430314-54 Learning Organization Management
 การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอก 81 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 81
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265121-54 Introduction to Religion
 ศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
265131-54 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
265222-54 Theravada Buddhism
 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
265232-54 Ancient Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3 (3-0-6)
265233-54 Western Philosophy I
 ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
265241-54 Introduction to Logic
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
265251-54 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
265324-54 Christianity and Islam
 ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
265325-54 Buddhism in Thailand
 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
265334-54 Metaphysics
 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
265361-54 Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
265371-54 Epistemology
 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
265481-54 Buddhist Meditation
 สมาธิในพุทธศาสนา
3 (2-2-5)
265491-54 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-4)

 2.1.2 วิชาเอกเลือก 39 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265252-54 Applied Ethics
 จริยศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
265323-54 Mahayana Buddhism
 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
265326-54 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
265327-54 Buddhist Ethics
 พุทธจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
265328-54 Buddhism and Social Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
265331-54 Contemporary Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
265332-54 Western Philosophy II
 ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
265333-54 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
265335-54 Philosophy of Science
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
265336-54 Thai Philosophy
 ปรัชญาไทย
3 (3-0-6)
265337-54 Chinese and Japanese Philosophy
 ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
265338-54 Philosophy of Language
 ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
265341-54 Symbolic Logic
 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
3 (3-0-6)
265353-54 Environmental Ethics
 จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
265423-54 Buddhist Economics
 พุทธเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
265424-54 Religious Phenomena and Contemporary Social Problems
 ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
265425-54 Comparative Philosophy
 ปรัชญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
265431-54 Philosophy of Mind
 ปรัชญาจิต
3 (3-0-6)
265433-54 Social and Political Philosophy
 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
265434-54 Philosophy of Religions
 ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
265435-54 Postmodern Philosophy
 ปรัชญาหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)
265436-54 Contemporary Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29