เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245101-54 Information for Life Long Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
250105-54 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
423103-54 Fundamental Systems Thinking
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
678101-54 Basic Knowledge of General Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
875196-54 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
308150-54 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
250108-54 Thai Wisdom Heritage
 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
402405-54 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2 (2-0-4)
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
700110-54 Health, Environment and Safety
 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 87 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 วิชาเอก รวม 72 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1.1 เอกบังคับ 57 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
257211-54 Microeconomics I
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
257212-54 Macroeconomics I
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
257271-54 Mathematics for Economists
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
257272-54 Statistics for Economists
 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
257313-54 Microeconomics II
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
257314-54 Macroeconomics II
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
257321-54 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-6)
257331-54 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3 (3-0-6)
257341-54 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
257351-54 Economic Development
 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
257352-54 The Economy of Thailand
 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
257361-54 Public Finance
 การคลังรัฐบาล
3 (3-0-6)
257373-54 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3 (2-2-5)
257381-54 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
257415-54 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
257473-54 Economics Research Methodology
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
302117-54 Calculus for Economics
 แคลคูลัสสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
312102-54 Basic Statistics for Economics
 สถิติพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
664111-54 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)

 2.1.2 เอกเลือก นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มการเงิน และกลุ่มธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1.2.1 กลุ่มการเงิน และกลุ่มธุรกิจ เรียนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
257332-54 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
257333-54 Financial Market and Institutions
 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
257334-54 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
257391-54 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
257392-54 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
257393-54 Economics of Transportation
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
257394-54 Co-operatives
 การสหกรณ์
3 (3-0-6)
257395-54 Project Analysis
 การวิเคราะห์โครงการ
3 (3-0-6)
257435-54 International Monetary Economics
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
257436-54 Quantitative Analysis for Monetary Economics
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
257496-54 Marketing Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด
3 (3-0-6)
257497-54 Economics of Labor and Human Resources
 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
257498-54 Economics of Environment
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาโท (ไม่น้อยกว่า 15 น.)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29