เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 2.1 เหมาจ่าย

 1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269513-54  Seminar on Thai Studies
 สัมมนาไทยศึกษา
3 (3-0-6)
269712-54  Seminar on Research Operation in Thai Studies
 สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269512-54 Information Resource on Thai Studies
 แหล่งสารสนเทศไทยศึกษา
3 (3-0-6)
269521-54 Multilingualism in Thailand
 พหุภาษาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
269531-54 Evolution of Thai State
 วิวัฒนาการของรัฐไทย
3 (3-0-6)
269532-54  Thai Identity
 ความเป็นไทย
3 (3-0-6)
269533-54 Regional Thai Studies
 ไทยภูมิภาคศึกษา
3 (3-0-6)
269541-54 Social and Economic Development of Thailand
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
3 (3-0-6)
269542-54 International Relations between Thailand and South East Asian Nations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
269551-54 Geography and Development of Thailand
 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย
3 (3-0-6)
269561-54 Seminar on Thai Art and Society
 สัมมนาศิลปะกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
269621-54 Seminar on Language and Thai Society
 สัมมนาภาษากับสังคมไทย
3 (3-0-6)
269622-54 Seminar on Folk Literature and Thai Society
 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้านกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
269631-54 Seminar on Thai Local Wisdom
 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
269632-54 Seminar on Beliefs, Rituals and Religions in Thai Society
 สัมมนาความเชื่อ พิธีกรรมและศาสนาในสังคมไทย
3 (3-0-6)
269633-54 Seminar on Eastern Thai Studies
 สัมมนาไทยตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
269641-54 Seminar on Thai Politics and Government
 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
269642-54 Seminar on Thai Economic and Social Problems
 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
269671-54 Globalization and Localization in Thailand
  ประเทศไทยกับกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสท้องถิ่นนิยม
3 (3-0-6)

 3 ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269998-54 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)

 4 รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269891-54 Seminar on Dissertation Proposal
 สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
2 (2-0-4)

 5 หมวดวิชาปรับพื้น ไม่นับหน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269511-54 Research Methodology in Thai Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา
3 (3-0-6)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29