เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 1.1

 1 แบบ 1.1 48 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาบังคับลง (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269891-54 Seminar on Dissertation Proposal
 สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
2 (2-0-4)

 3 ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
269898-54 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29