เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา

 0 แบบ 2.1 รวม 52 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11280161-61 Philosophy of Nursing Science
 ปรัชญาของศาสตร์ทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11280261-61 Nursing Theory Development
 การพัฒนาศาสตร์และทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11280361-61 Advanced Quantitative Research in Nursing
 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
11280461-61 Advanced Qualitative Research in Nursing
 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11280561-61 Advanced Statistics for Nursing Research
 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
11280661-61 Health Policy Development and Leadership
 การพัฒนานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ
2 (2-0-4)GD

 2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11280761-61 Mix-method Research
 วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี
2 (2-0-4)GD
11280861-61 Nursing Intervention Research
 การวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11280961-61 Measurement in Nursing Research
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
2 (2-0-4)GD
11281061-61 Outcome Research in Nursing
 การวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11281161-61 Ethnographic Study
 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
2 (2-0-4)GD
11281261-61 Interpretive Phenomenology
 วิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา
2 (2-0-4)GD
11281361-61 Grounded Theory Methodology
 วิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน
2 (2-0-4)GD
11281461-61 Independent Nursing Inquiry
 การค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD

 3 ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11299961-61 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)SU

 4 ฝึกประสบการณ์วิจัย 180 ชม.หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29