เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตร นานาชาติ ปรับปรุง 55 - ป.เอก

 1 แบบ 2.1หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112801-55 Philosophy of Nursing Science
 ปรัชญาของศาสตร์ทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
112802-55 Nursing Theory Development
 การพัฒนาศาสตร์และทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
112803-55 Advanced Quantitative Research
 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (3-0-6)
112804-55 Advanced Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
2 (2-0-4)
112805-55 Advanced Statistics for Nursing Research
 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
112806-55 Health Policy Development and Leadership
 การพัฒนานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ
2 (2-0-4)

 3 ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112999-55 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)

 4 ประสบการ์วิจัย 180 ช.ม.หน่วยกิตต่ำสุด : -
 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112807-55 Mix-method research
 วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี
2 (2-0-4)
112808-55 Nursing Intervention Research
 การวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
112809-55 Measurement in Nursing Research
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
2 (2-0-4)
112810-55 Outcome Research in Nursing
 การวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
112811-55 Ethnographic Study
 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
2 (2-0-4)
112812-55 Ethnographic Study
 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
2 (2-0-4)
112813-55 Grounded Theory Methodology
 วิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน
2 (2-0-4)
112814-55 Health Behavior
 พฤติกรรมสุขภาพ
2 (2-0-4)
112815-55 Holistic Health and Complimentary Therapy
 สุขภาพองค์รวมและการบำบัดแบบผสมผสาน
2 (2-0-4)
112816-55 Management of Chronic Illness
 การจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
2 (2-0-4)
112817-55 Cultural and Equity in Health Care
 การดูแลข้ามวัฒนธรรมและความเท่าเทียมทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
112818-55 Independent Nursing Inquiry
 การค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29