เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข.)

 1. แผน ก.หน่วยกิตต่ำสุด : 39
 1.1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
253511-49 Advanced Remote Sensing and Global Positioning System
 การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียมขั้นสูง
3 (2-2-5)
253512-49 Advanced Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
253513-49 Advanced Mapping and Aerial Photography
 การจัดทำแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง
3 (2-2-5)
253591-49 Research Methodology in Geography
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
253592-49  Seminar on Geographical Technology
 สัมมนาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
3 (3-2-4)

 1.2 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
253514-49 Database Management System and Geographic Information System Standard
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
253515-49  Advanced Computer Mapping
 การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
253516-49  Image Analysis System
 การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
253517-49 Advanced Three-Dimensioned Mapping
 การทำแผนที่สามมิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
253518-49 Advanced Cartography and Plane Survey
  การทำแผนที่และการสำรวจพื้นราบขั้นสูง
3 (2-2-5)
253523-49 Application of Remote Sensing and Geographic Information System
 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
253619-49 Techniques of Cartography and Aerial Photo Interpretation
 เทคนิคการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3 (2-2-5)
253620-49 Advanced Photogrammetry
 โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูง
3 (2-2-5)
253621-49 Microwave Remote Sensing
 ข้อมูลดาวเทียมระบบไมโครเวฟ
3 (2-2-5)
253622-49 Advanced Land Use Planning Techniques
 เทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดินขั้นสูง
3 (2-2-5)
253631-49 Advanced Urban Geography
  ภูมิศาสตร์เมืองขั้นสูง
3 (3-0-6)
253632-49 Advanced Industrial Geography
  ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
253633-49 Advanced Developmental Geography
 ภูมิศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง
3 (3-0-6)
253634-49  Advanced Political Geography
 ภูมิศาสตร์การเมืองขั้นสูง
3 (3-0-6)
253651-49 Advanced Geomorphology
 ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง
3 (2-2-5)
253652-49 Advanced Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง
3 (3-0-6)
253671-49 Resource Management Information System
 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร
3 (2-2-5)
253672-49 Environment Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
253693-49 Geographic Thoughts
  แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
253698-49 Independent Studies
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29