เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)

 1 แผน ก (แบบ 2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245222-49 Reference and Information Service
 บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
2 (2-0-4)
245351-49 Introduction to Classification of Information Resources
 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
247501-49 Research in Library and Information Science
 การวิจัยทางบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
247511-49 Statistics in Library and Information Science
 สถิติทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
247531-49 Information Center Administration
  การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
247561-49 Information Organization
  การจัดการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
247562-49 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
247661-49 Digital Library
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (2-2-5)

 4 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
247502-49 Information and Knowledge-based Society and Economy
 สารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
3 (3-0-6)
247503-49 Information Resources and Services in Eastern Thailand
 แหล่งและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
247521-49 Instruction and Training Services on Information Searching
 บริการการสอนและฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
247532-49 Seminar on Information Science
 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
247533-49 Information Resources and Services
 แหล่งและบริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
247563-49 Archiving and Preserving Information Media by Digital Technology
  การจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
247564-49 Publishing Business
 ธุรกิจการพิมพ์
3 (3-0-6)
247565-49 Creative Production of Information Media
  การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
247601-49 Knowledge Management in Organization
 การจัดการความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
247611-49 Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification
 การวิเคราะห์ การทำรายการ และการจัดหมวดหมู่สารสนเทศขั้นสูง ระบบทศนิยมของดิวอี้
3 (3-0-6)
247612-49 Advanced Cataloging and Library of Congress Classification
 การวิเคราะห์ การทำรายการ และการจัดหมวดหมู่สารสนเทศขั้นสูง ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (3-0-6)
247613-49 Abstracting and Indexing
 สาระสังเขปและดรรชนี
3 (3-0-6)
247662-49 Database Management Systems
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
247663-49 Multimedia Technology for Information Management
 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3 (2-2-5)
247664-49 Management of Information on the Internet
 การจัดการสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
247665-49 Information Networking and Telecommunication
  เครือข่ายสารสนเทศและโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
247666-49 Computer Programming for Information Service
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบริการสารสนเทศ
3 (2-2-5)
247667-49 Automated Library Stystem
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
247668-49 Information System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
247681-49 Professional Experience in Library and Information Science
 ประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)

 5 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
247699-49 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29