เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)

 1 แผน ก.แบบก2 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
227503-54 Graduate English Proficiency
 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
227504-54 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
227600-49 Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
227511-54 Stylistic and Rhetorical Analysis
 ลีลาและวาทการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
227521-54 Research Methodology on English
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
227522-54 Language Research Literacy
 การศึกษางานวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
227531-54 Applied Linguistics for Communication
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
227532-54 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
227581-54 Seminar on English Language
 สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
227512-54 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
227533-54 Language Acquisition
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา
3 (3-0-6)
227534-54 Psycholinguistics
 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา
3 (3-0-6)
227541-54 Theories and Techniques in Translation
 ทฤษฎีและเทคนิคการแปล
3 (3-0-6)
227551-54 Issues in Listening – Speaking
 ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
227561-54 Issues in Reading-Writing
 ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
227571-54 English for Information Technology
 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
227572-54 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
227574-54 English for Advertising Media
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา
3 (3-0-6)
227582-54 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 5 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
227699-54 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29