เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม่ 63 - ป.โทไม่เต็มเวลา (แผน ก2)

 1 แผน ก.แบบ ก2 เรียนรวม 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาปรับพื้น 3 วิชา (ไม่นับหน่วย)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26554063-63 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26554163-63 Introduction to Religion
 ศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26554263-63 Logic
 ตรรกศาสตร์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26555063-63 Analytical Study of Religious Scriptures
 วิเคราะห์คัมภีร์ทางศาสนา
3 (3-0-6)
26556063-63 Metaphysics
 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
26556163-63 Epistemology
 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
26556263-63 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
26558063-63 Research in Religion and Philosophy
 การวิจัยทางศาสนาและปรัชญา
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26555263-63 Analytical Study of Indian Religion and Philosophy
 วิเคราะห์ศาสนาและปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
26565163-63 New Religious Movements
 ขบวนการทางศาสนาใหม่
3 (3-0-6)
26565363-63 Chinese and Japanese Philosophy
 ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
26565463-63 Judaism, Christianity and Islam
 ศาสนายิว คริสต์และอิสลาม
3 (3-0-6)
26565563-63 Seminar in Religion and Social Development
 สัมมนาศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
26565663-63 Religion and Peace
 ศาสนากับสันติภาพ
3 (3-0-6)
26565763-63 Theravada Buddhism
 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
26565863-63 Mahayana Buddhism
 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
26566363-63 Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
26566463-63 Pragmatism
 ปรัชญาปฏิบัตินิยม
3 (3-0-6)
26566563-63 Existentialism
 ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
3 (3-0-6)
26567063-63 Philosophy of Religion
 ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
26567163-63 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
26567263-63 Seminar in Environmental Ethics
 สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26567363-63 Seminar in Social and Political Philosophy
 สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
26567463-63 Philosophy of Language
 ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
26567563-63 Philosophy of Science
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
26567663-63 Postmodern Philosophy
 ปรัชญาหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26568163-63 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29