เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2) ทดลองเรียน

 1 แบบ ก. 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20651161-61 Concepts and Theories of Innovation in Political and Social Communication
 แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20652161-61 Political and Social Campaign
 การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20656161-61 Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
20665161-61 Seminar on Innovation in Political and Social Communication
 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20652261-61 Mass Communication and Politics
 การสื่อสารมวลชนกับการเมือง
3 (3-0-6)
20652361-61 Political and Social Analysis
 การวิเคราะห์การเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20654261-61 Innovation in Political and Social Communication in the Age of Media Convergence
 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ
3 (3-0-6)
20654361-61 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
20655261-61 Applied Statistics for Innovation in Political and Social Communication Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20656261-61 Social Media, Politics and Society
 สื่อสังคมออนไลน์ การเมือง และสังคม
3 (3-0-6)
20656361-61 Management of Information Technology for Political and Social Communication
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20656461-61 Personality and Leadership Development for Communication
 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
20656561-61 Communication in Local Politics
 การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
20658161-61 Laws, Ethics and Communication Innovation
 กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร
3 (3-0-6)
20664161-61 Gender and Politics and Society
 เพศสภาวะกับการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20664261-61 Cultural Studies and Politics and Society
 วัฒนธรรมศึกษากับการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20666161-61 Political Image Management
 การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง
3 (3-0-6)
20666261-61 Communication for Conflict Management in Society
 การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม
3 (3-0-6)
20666361-61 Communication for Crisis Management
 การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต
3 (3-0-6)
20666461-61 Communication and Political Marketing
 การสื่อสารกับการตลาดทางการเมือง
3 (3-0-6)
20666561-61 Selected Topic on Political and Social Communication
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20666661-61 Communication and Democracy Development
 การสื่อสารกับการพัฒนาประชาธิปไตย
3 (3-0-6)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20669961-61 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 5 วิชาปรับพื้น (ของ ป.ตรี) ไม่นับหน่วกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20121159-59 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
20135159-59 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29