เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย

 1 เรียน 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20251159-59 Marketing Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
20255159-59 Marketing Communication Research
 การวิจัยการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
20256159-59 Consumer Insights
 การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค
3 (3-0-6)
20256259-59 Media Strategy for Marketing Communication
 กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
20266359-59 Marketing Communication Campaign Strategy
 กลยุทธ์แผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20252159-59 Data Analytics and Presentation Skills
 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
3 (3-0-6)
20256459-59 Branding Management Strategy
 กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า
3 (3-0-6)
20256559-59 Image and Reputation Management Strategy
 กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียง
3 (3-0-6)
20256659-59 Experience Marketing Management Strategy
 กลยุทธ์การจัดการการตลาดเชิงประสบการณ์
3 (3-0-6)
20264159-59 Digital Marketing Management
 การจัดการการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
20265259-59 Marketing Communication Seminar
 สัมมนาการสื่อสารการตลาด
3 (2-2-5)
20266759-59 Crisis Communication Management
 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3 (3-0-6)
20266859-59 Marketing Communication for Retailing
 การสื่อสารการตลาดสำหรับการค้าปลีก
3 (3-0-6)
20266959-59 International Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
20267059-59 Selected Topics in Marketing Communication
 หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
20268159-59 Ethical Issues of Marketing Communication Management
 ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)

 4 งานค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20269859-59 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18)

 5 หมวดวิชาปรับพื้น (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20235159-59 Basic Statistics for Communication Research
 สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร
2 (2-0-4)
20252259-59 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29