เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง) ใหม่ 58 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2)

 1 แผน ก แบบ ก2 รวม 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206511-58  Innovation in Political Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
206521-58  Communication and Political Campaign
  การสื่อสารกับการรณรงค์ทางการเมือง
3 (3-0-6)
206551-58  Research on Innovation in Political Communication
 การวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
206561-58  Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
206651-58  Seminar on Innovation in Political Communication
 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206522-58  Mass Communication and Politics
 การสื่อสารมวลชนกับการเมือง
3 (3-0-6)
206523-58 Agenda-Setting of Political information
  การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
206542-58  Innovation in Political Communication in the Information Age
 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองในยุคสารสนเทศ
3 (3-0-6)
206543-58  Multimedia Design for Political Communication I
 การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 1
3 (3-0-6)
206552-58  Applied Statistics for Innovation in Political Communication Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
206562-58  Internet and Political
 อินเทอร์เน็ตกับการเมือง
3 (3-0-6)
206563-58  Information Management for Political Communication
  การจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
206564-58  Creation and Personality Development for Communication
  การสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
206565-58  Communication in Local Politics
 การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
206581-58  Law, Ethics and Communication Innovation
  กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร
3 (3-0-6)
206641-58  Communication Innovation for Organization Management
 1 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร
3 (3-0-6)
206642-58 Multimedia Design for Political Communication II
 การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 2
3 (3-0-6)
206661-58  Political Image Management
 การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง
3 (3-0-6)
206662-58  Communication for Conflict Management in Society
 การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม
3 (3-0-6)
206663-58  Communication for Crisis Management
 การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต
3 (3-0-6)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206699-58  Thesis
  วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29