เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ภาษาไทย) -ปรับปรุง 54 ป.โท พิเศษ (แผน ข) เหมาจ่าย

 1 แผน ข. รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228511-54 Thai Language Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 4 -วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228521-54 Theory of Language for Communication
 ทฤษฎีภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228541-54 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
228561-54 Theory of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)

 5 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228512-54 Seminar on Thai Language Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
228513-54 Seminar on Thai Literature Research
 สัมมนางานวิจัยทางวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
228514-54 Seminar on Thai for Communication Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228522-54 Seminar on Foreigners Usage of Thai
 สัมมนาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
3 (3-0-6)
228523-54 Seminar on Thai for Business
 สัมมนาภาษาไทยในวงการธุรกิจ
3 (3-0-6)
228524-54 Seminar on Thai for Mass Media
 สัมมนาภาษาไทยในวงการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
228542-54 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
228543-54 Thai Phonology, Morphology, and Syntax
 ระบบเสียง ระบบคำ และโครงสร้างประโยคภาษาไทย
3 (3-0-6)
228544-54 Seminar on Language and Culture
 สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
228545-54 Seminar on the Thai Language of Various Phases
 สัมมนาภาษาไทยสมัยต่าง ๆ
3 (3-0-6)
228546-54 Seminar on Language for Specific Purpose
 สัมมนาภาษาเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
228547-54 Seminar on Thai Linguistics for Foreigners
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3 (3-0-6)
228562-54 Seminar on Comparative Literature
 สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
228563-54 Seminar on Prose and Poetry
 สัมมนาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (3-0-6)
228564-54 Seminar on Sukhothai Literature
 สัมมนาวรรณคดีสุโขทัย
3 (3-0-6)
228565-54 Seminar on Early Ayutthaya Literature
 สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนต้น
3 (3-0-6)
228566-54 Seminar on Late Ayutthaya Literature
 สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนปลาย
3 (3-0-6)
228567-54 Seminar on Early Rattanakosin Literature
 สัมมนาวรรณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้น
3 (3-0-6)
228568-54 Seminar on Literature of Early Western Influence
 สัมมนาวรรณกรรมยุคเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก
3 (3-0-6)
228569-54 Seminar on Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
228571-54 Seminar on Translated Literary Works
 สัมมนาวรรณกรรมแปล
3 (3-0-6)
228572-54 Seminar on Folklore Research
 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
228621-54 Thai Linguistic Creation
 การสร้างสรรค์งานทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
228622-54 Seminar on Thai for Specific Careers
 สัมมนาภาษาไทยเฉพาะอาชีพ
3 (3-0-6)
228623-54 Seminar on Language and Society and Culture
 สัมมนาภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
228624-54 Seminar on Intercultural Communication
 สัมมนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
228625-54 Seminar on Thai for Academic Purposes
 สัมมนาภาษาไทยในวงการวิชาการ
3 (3-0-6)
228626-54 Seminar on Thai for Advertising and Public Relations
 สัมมนาภาษาไทยในวงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
228641-54 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
228642-54 Seminar on Contrastive Analysis of Languages
 สัมมนาการวิเคราะห์เทียบภาษา
3 (3-0-6)
228643-54 Seminar on Foreign Elements in Thai
 สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
228644-54 Seminar on Thai Grammar
 สัมมนาไวยากรณ์ไทย
3 (3-0-6)
228645-54 Seminar on Sociolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
228646-54 Seminar on Thai Dialects
 สัมมนาภาษาถิ่น
3 (3-0-6)
228647-54 Seminar on Contemporary Thai Usage
 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
228661-54 Seminar on Works of Outstanding Poets
 สัมมนาผลงานกวีสำคัญ
3 (3-0-6)
228662-54 Seminar on Folk Literature
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
228663-54 Interdisciplinary for Studying Thai Literature
 สหวิทยาการเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
228664-54 Thai Literary Creation
 การสร้างสรรค์งานวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)

 6 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228699-54 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29