เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ภาษาไทย) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย

 1 แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228511-54 Thai Language Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
228521-54 Theory of Language for Communication
 ทฤษฎีภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228541-54 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
228561-54 Theory of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228512-54 Seminar on Thai Language Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
228542-54 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
228543-54 Thai Phonology, Morphology, and Syntax
 ระบบเสียง ระบบคำ และโครงสร้างประโยคภาษาไทย
3 (3-0-6)
228544-54 Seminar on Language and Culture
 สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
228545-54 Seminar on the Thai Language of Various Phases
 สัมมนาภาษาไทยสมัยต่าง ๆ
3 (3-0-6)
228546-54 Seminar on Language for Specific Purpose
 สัมมนาภาษาเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
228621-54 Thai Linguistic Creation
 การสร้างสรรค์งานทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
228641-54 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
228642-54 Seminar on Contrastive Analysis of Languages
 สัมมนาการวิเคราะห์เทียบภาษา
3 (3-0-6)
228643-54 Seminar on Foreign Elements in Thai
 สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
228644-54 Seminar on Thai Grammar
 สัมมนาไวยากรณ์ไทย
3 (3-0-6)
228645-54 Seminar on Sociolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
228646-54 Seminar on Thai Dialects
 สัมมนาภาษาถิ่น
3 (3-0-6)
228647-54 Seminar on Contemporary Thai Usage
 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228699-54 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29