เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ปรัชญา) - ใหม่ 55 ป.โทพิเศษ (แผน ก)

 1 แผน ก. รวม 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 ปรับพื้น 2 วิชา ไม่นับหน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265551-55  Western Philosophy
  ปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
265552-55 Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)

 3 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265570-55  Logic
 ตรรกศาสตร์
3 (3-0-6)
265580-55  Seminar in Epistemology
  สัมมนาญาณวิทยา
3 (3-0-6)
265590-55  Research in Philosophy
 การวิจัยทางปรัชญา
3 (3-0-6)
265680-55  Seminar in Metaphysics
 สัมมนาอภิปรัชญา
3 (3-0-6)
265681-55 Seminar on Current Research in Philosophy
 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 4 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265561-55 Philosophy of Pragmatism
 ปรัชญาปฏิบัตินิยม
3 (3-0-6)
265581-55  Seminar in Indian Philosophy
 สัมมนาปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
265582-55  Seminar in Chinese and Japanese Philosophy
 สัมมนาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
265583-55  Seminar in Philosophy of Sufficiency Economy
  สัมมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
265584-55  Seminar in Theravada Buddhist Philosophy
 สัมมนาพุทธปรัชญาเถรวาท
3 (3-0-6)
265585-55  Seminar in Philosophy of Religion
  สัมมนาปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
265586-55  Seminar in Ethics
 สัมมนาจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
265587-55  Seminar in Philosophy of Education
 สัมมนาปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
265588-55  Seminar in Aesthetics
 สัมมนาสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
265589-55  Seminar in Environmental Ethics
 สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
265662-55 Comparative Philosophy
 ปรัชญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
265663-55  Philosophy of Language
 ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
265682-55  Seminar in Philosophy of Science
 สัมมนาปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
265683-55  Seminar in Postmodern Philosophy
 สัมมนาปรัชญาหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)
265684-55  Seminar in Philosophy of Existentialism
  สัมมนาปรัชญาอัตถิภาวนิยม
3 (3-0-6)
265685-55  Seminar in Mahayana Buddhist Philosophy
 สัมมนาพุทธปรัชญามหายาน
3 (3-0-6)
265686-55  Seminar in Applied Ethics
 สัมมนาจริยศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
265687-55  Seminar in Business Philosophy
 สัมมนาปรัชญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
265688-55  Seminar in Social and Political Philosophy
 สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
265689-55  Seminar in Feminist Philosophy
 สัมมนาปรัชญาสตรีนิยม
3 (3-0-6)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265699-55  Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29