เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก)

 1 แผน ก.แบบ ก2 39 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202561-54 Marketing Public Relations Strategy
 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
3 (3-0-6)
202562-54 Crisis Communication Management
 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต
3 (3-0-6)
204521-54 The Concept of Knowledge and Thinking Skills
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และทักษะการคิด
3 (3-0-6)
204522-54 Creativity for Marketing Communication
 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204523-54 Language in Thinking and Action
 ภาษาในการคิดและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
204524-54 Substance and Presentation Skill
 แก่นสารและเทคนิคการนำเสนอ
3 (3-0-6)
204563-54 Media Strategy for Marketing Communication
 กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204564-54 Customer Relationship Management
 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
204565-54 Event Marketing and Sponsorship
 การตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์
3 (3-0-6)
204566-54 Sales Promotion
 การส่งเสริมการขาย
3 (3-0-6)
204567-54 New Media for Business Management
 การจัดการธุรกิจด้วยสื่อใหม่
3 (3-0-6)
204568-54 International Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
204651-54 Marketing Communication Seminar
 สัมมนาการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204662-54 Selected Topics in Marketing Communication
 หัวข้อเลือกสรรสำหรับการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204663-54 Branding Strategy
 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
3 (3-0-6)
204681-54 Marketing Communication Ethics and Laws
 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาปรับพื้น (ไม่นับหน่วย 2 วิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201352-54 Statistics for Communication Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
204261-54 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204511-54 Marketing Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204551-54 Marketing Communication Research
 การวิจัยการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204561-54 Consumer Insights
  การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค
3 (3-0-6)
204562-54 Marketing Communication Strategy
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204661-54 Marketing Communication Campaign
 การรณรงค์การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)

 5 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204699-54 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29