เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 38หน่วยกิต

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 23
 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750165-65 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750265-65 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750365-65 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750465-65 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 - วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10150165-65 Primary Medical Care for Community Nurse Practitioner
 การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3 (3-0-6)GD
10150265-65 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
10150365-65 Epidemiology for Community Nursing
 วิทยาการระบาดสำหรับการพยาบาลชุมชน
2 (2-0-4)GD
10150465-65 Chronic Disease Management for Community Nurse Practitioner
 การจัดการโรคเรื้อรังสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2 (1-3-2)GD
10160565-65 Practicum in Primary Medical Care for Community Nurse Practitioner
 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3 (0-9-3)GD
10160665-65 Practicum in Advanced Community Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2 (0-6-2)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10150765-65 Community Nursing in the Aggregates
 การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (2-3-4)GD
10150865-65 Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (2-3-4)GD
10150965-65 Health Literacy
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3 (2-3-4)GD
10760165-65 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760265-65 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760365-65 Advanced Practice Nursing Role Development
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-3-4)GD

 3 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10169965-65 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29