เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750165-65 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750265-65 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750365-65 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750465-65 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2 - วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10850165-65 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
10850265-65 Advanced Pediatric Nursing I
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
10850365-65 Advanced Pediatric Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
10850465-65 Advanced Pediatric Nursing II
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
10860565-65 Advanced Pediatric Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10760165-65 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760265-65 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760365-65 Advanced Practice Nursing Role Development
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-3-4)GD
10860665-65 Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
10860765-65 Advanced Nursing Care for Pediatric Patients and their Families
 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัวขั้นสูง
3 (2-3-4)GD

 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10869965-65 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29