เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750160-60 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 - วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10250161-61 Pathophysiology for Midwifery
 พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
2 (2-0-4)GD
10250261-61 Midwifery I
 การผดุงครรภ์ 1
2 (2-0-4)GD
10250361-61 Midwifery II
 การผดุงครรภ์ 2
2 (2-0-4)GD
10250461-61 Midwifery Practicum I
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
3 (0-9-3)GD
10260561-61 Midwifery Practicum II
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10260661-61 Research Seminar in Midwifery
 สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์
3 (3-0-6)GD
10260761-61 Evidence-Based Practice in Midwifery
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์
3 (3-0-6)GD
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10269961-61 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29