เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750160-60 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10650160-60 Patho-physiology and Pharmacology for Psychiatric and Mental Health Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2 (2-0-4)GD
10650260-60 Psychiatric and Mental Health Nursing I
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
2 (2-0-4)GD
10650360-60 Psychiatric and Mental Health Nursing II
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
2 (2-0-4)GD
10650460-60 Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing I
 การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
3 (0-9-3)GD
10660560-60 Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing II
 การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10660960-60 Research Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing
 สัมมนาวิจัยการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3 (3-0-6)GD
10661060-60 Psychiatric and Mental Health Nursing for Older Adults
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
10661160-60 Buddhism for Psychiatric and Mental Health Nursing
 พุทธศาสนาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3 (3-0-6)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10669960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29