เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก

 1 แผน ก. แบบ ก2 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106501-55 Health Assessment for Advanced Practice Mental Health and Psychiatric Nursing
 การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
2 (1-3-2)
106502-55 Patho-Physiology and Pharmacology for Advanced Practice Mental Health and Psychiatric Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
106503-55 Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
106504-55 Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
106505-55 Practicum for Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
3 (0-12-3)

 4 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104511-54 Seminar in Nursing Administration Research
 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
104512-54 Leadership and Decision Making
 ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ
2 (2-0-4)
106509-55 Research Seminar in Mental Health and Psychiatric Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (3-0-6)
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)

 5 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106699-55 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29