เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก

 1 แผน ก. แบบ ก2 38 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 ก. หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 3 ข. หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101501-54 Epidemiology for Community Nurse Practitioner
 วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2 (2-0-4)
101502-54 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
101503-54 Practicum in Advanced Community Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2 (0-8-2)
101504-54 Community Nurse Practitioner I
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
3 (3-0-6)
101505-54 Community Nurse Practitioner II
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
1 (1-1-1)
101506-54 Practicum in Community Nurse Practitioner
 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3 (0-12-3)

 4 ค. หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101507-54 Community Nursing in the Aggregates
 การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (3-0-6)
101508-54 Community Nursing Practice in the Aggregates
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (0-12-3)
101509-54 Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
101510-54 Occupational Health Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (0-12-3)
101511-54 Family Nursing
 การพยาบาลครอบครัว
3 (3-0-6)
101512-54 Family Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
3 (0-12-3)
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
104512-55 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)

 5 ง. หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101699-54 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29