เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก

 1 แผน ก.รวม 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)GD
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)GD

 3 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
105501-55 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Gerontological Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
105502-55 Advanced Health Assessment in Elderly
 การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
105503-55 Advanced Gerontological Nursing 1
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
105504-55 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1
 การปฏิบัติพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (0-8-0)GD
105505-55 Advanced Gerontological Nursing 2
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
105506-55 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2
 การปฏิบัติพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (0-8-0)GD

 4 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)GD
104512-55 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-4-3)GD
105635-55 Mental Health Promotion in the Elderly
 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)GD
105636-55 Research Seminar in Gerontological Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)GD

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
105699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29