เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2)

 1 แผน ก. แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22851161-61 Seminar on the Thai Language and Literature Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
3 (2-2-5)
22851261-61 Thai Language Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22850461-61 Thai in Everyday Life for International Students
 ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับนิสิตต่างชาติ
3 (3-0-6)
22850561-61 Thai for International Students
 ภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
3 (3-0-6)
22854161-61 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
22854261-61 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
22854361-61 Seminar on Languages and Cultures
 สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
22854461-61 Seminar on the Thai Language of Various Phases
 สัมมนาภาษาไทยสมัยต่าง ๆ
3 (2-2-5)
22856161-61 Theory of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
22856261-61 Seminar on Comparative Literature
 สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
22856361-61 Seminar on Prose and Poetry
 สัมมนาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (2-2-5)
22856461-61 Seminar on Sukhothai Literature
 สัมมนาวรรณคดีสุโขทัย
3 (2-2-5)
22856561-61 Seminar on Early Ayutthaya Literature
 สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนต้น
3 (2-2-5)
22856661-61 Seminar on Late Ayutthaya Literature
 สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนปลาย
3 (2-2-5)
22856761-61 Seminar on Early Rattanakosin Literature
 สัมมนาวรรณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้น
3 (2-2-5)
22856861-61 Seminar on Literature of Early Western Influence
 สัมมนาวรรณกรรมยุคเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก
3 (2-2-5)
22856961-61 Seminar on Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน
3 (2-2-5)
22857161-61 Seminar on Translated Literary Works
 สัมมนาวรรณกรรมแปล
3 (2-2-5)
22857261-61 Seminar on Folklore Research
 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (2-2-5)
22862161-61 Language and Culture Phenomena in Thai Society
 ปรากฏการณ์ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22864161-61 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
22864261-61 Seminar on Foreign Elements in Thai
 สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (2-2-5)
22864361-61 Seminar on Thai Grammar
 สัมมนาไวยากรณ์ไทย
3 (2-2-5)
22864461-61 Seminar on Sociolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (2-2-5)
22864561-61 Seminar on Thai Dialects
 สัมมนาภาษาถิ่น
3 (2-2-5)
22864661-61 Seminar on Ethnolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
3 (2-2-5)
22866161-61 Seminar on Works of Outstanding Poets
 สัมมนาผลงานกวีสำคัญ
3 (2-2-5)
22866261-61 Seminar on Folk Literature
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (2-2-5)
22866361-61 Seminar on Tai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท
3 (2-2-5)
22866461-61 Seminar on Asian Languages and Literary Works
 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมอาเซียน
3 (2-2-5)
22866561-61 Interdisciplinary for Studying Thai Literature
 สหวิทยาการเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
22866661-61 Seminar on Eastern Study
 สัมมนาภาคตะวันออกศึกษา
3 (2-2-5)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22869961-61 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29