เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย

 1 แผน ก. แบบ ก2 รวม 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26951160-60 Research Methodology in Thai Study
 ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา
3 (3-0-6)
26951260-60 Seminar on Integrated Thai Studies
 สัมมนาไทยศึกษาบูรณาการ
3 (2-2-5)
26953160-60 Thainess
 ความเป็นไทย
3 (3-0-6)
26953260-60 Eastern Thai Studies
 ไทยตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
26961160-60 Seminar on Development of Thesis Proposal
 สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3 (2-2-5)

 3 หมววิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26952160-60 Language and Folk Literature
 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
26954160-60 Economic and Socio-political development of Thailand
 พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
3 (3-0-6)
26955160-60 Beliefs, Rituals and Religions in Thai Society
 ความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในสังคมไทย
3 (3-0-6)
26963160-60 Thai Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
26963260-60 Thainess and Transnational Culture
 ความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26969960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29