เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับรุง 59 ป.โท- เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน

 1 เรียน 29 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชารับพื้น (ไม่นับหน่วย)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22750359-59 English Listening – Speaking for Graduates
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
22750459-59 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
22750559-59 Academic Reading
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22751159-59 Stylistic and Rhetorical Analysis
 ลีลาและวาทการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
22752159-59 Research Methodology on English
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22752259-59 Language Research Literacy
 การศึกษางานวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
22753159-59 Applied Linguistics for Communication
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
22753259-59 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
22758159-59 Seminar on English Language
 สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22751259-59 Intercultural Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22751359-59 World Englishes
 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22752359-59 Statistics and Data Analysis of Research on English
 สถิติและการประมวลผลการวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22753359-59 Language Acquisition
 การเรียนรู้ภาษา
3 (3-0-6)
22753459-59 English Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22753559-59 English Syntactic Structure
 โครงสร้างวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22753659-59 Special Topics in Syntactic Analysis
 ประเด็นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์
3 (3-0-6)
22754159-59 Theories and Techniques in Translation
 ทฤษฏีและเทคนิคการแปล
3 (3-0-6)
22754259-59 Translation for Specific Purposes
 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
22754359-59 Special Issues in Translation
 ปัญหาพิเศษในการแปล
3 (3-0-6)
22755159-59 Advanced Speaking and Presentation Technology
 การพูดขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
22755259-59 Issues in Listening – Speaking
 ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22756159-59 Writing for Professionals
 การเขียนเพื่อการอาชีพ
3 (3-0-6)
22756259-59 Advanced Editing and Document Design
 การบรรณาธิกรขั้นสูงและออกแบบเอกสาร
3 (3-0-6)
22756359-59 Issues in Reading-Writing
 ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22757259-59 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
22757359-59 English for Advertising Media
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา
3 (3-0-6)
22757459-59 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
22757559-59 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
22758259-59 English for Fieldwork Communication
 การสื่อสารภาษาอังกฤษภาคสนาม
3 (3-0-6)
22758359-59 Special Topics in Professional Communication
 ประเด็นปัญหาในการสื่อสารวิชาชีพ
3 (3-0-6)
22766459-59 Writing and Presenting Research
 การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย
3 (3-0-6)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22769959-59 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29