เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ทดลองเรียน

 1 แผน ก รวม 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102511-55 Holistic Health Assessment for Midwifery
 การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์
2 (1-2-3)
102512-55 Pathophysiology and Pharmacology for Midwifery
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
3 (3-0-6)
102513-55 Midwifery 1
 การผดุงครรภ์ 1
2 (2-0-4)
102514-55 Midwifery 2
 การผดุงครรภ์ 2
2 (2-0-4)
102515-55 Midwifery Practicum
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
3 (0-12-3)
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 3 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102516-55 Research Seminar in Midwifery
 สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์
3 (3-0-6)
102517-55 Evidence-Based Practice in Midwifery
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์
3 (3-0-6)
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
104512-55 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-4-3)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29