เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก

 1 แผน ก. แบบ ก2 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาบังคับ 21 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)GD
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)GD

 4 -วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
111501-55 Integrated Health Sciences and Nursing
 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
111502-55 Seminar in Advanced Nursing
 สัมมนาทางการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
111551-55 Advanced Gerontological Nursing I
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
111552-55 Advanced Gerontological Nursing II
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
111553-55 Advanced Gerontological Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
3 (0-12-3)GD

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101513-54 Community Health Care
 การดูแลสุขภาพชุมชน
3 (2-4-3)GD
101514-55 Strategies for Health Promotion
 กลยุทธการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)GD
103508-55 Advanced Adult Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
103509-55 Evidence-Based practice in adult Nursing
 การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-6)GD
104515-55 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
105641-55 International Health Care Services for the Elderly
 การบริการทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)GD
106507-54 Advanced Integral Psychosocial Nursing
 การพยาบาลจิตสังคมแบบบูรณาการขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
106510-55 Psychosocial Nursing
 การพยาบาลด้านจิตสังคม
3 (3-0-6)GD
108507-55 Nursing Care for children and families experiencing illness
 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
3 (2-4-3)GD
108511-55 Nursing Care for Children with Special Needs
 การพยาบาลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-6)GD
111505-55 Family and Illness
 ครอบครัวกับการเจ็บป่วย
3 (3-0-6)GD

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
111699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (12-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29