เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)

 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 1.1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
107521-45 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107523-45 Nursing Research and Research Utilization
 ทฤษฎีการดูแลตนเอง
3 (3-0-6)GD
107527-45 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 วิชาแกนการปฏิบัติพยาบาลชั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101541-45 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-4)GD
101543-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care I
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 1
2 (1-3-2)GD
101544-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care II
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 2
3 (2-3-4)GD
107528-46 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)GD

 1.3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101545-45 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care Practice
 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
3 (0-18-0)GD
101546-46 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
101547-46 Advanced Community Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนชนขั้นสูง
3 (0-18-0)GD

 1.4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101699-46 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU

 2 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.1 เลือกเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101650-46 Community Nursing in the Aggregates
 การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (3-0-6)GD
101651-46 Community Nursing Practice in the Aggregates
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (0-18-0)GD
101652-46 Advanced Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
101653-45 Occupational Health Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (0-18-0)GD
101654-46 School Health Nursing
 การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
3 (3-0-6)GD
101655-46 School Health Nursing Practice
 ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน
3 (0-18-0)GD
102634-46 Advanced Family Nursing
 การพยาบาลครอบครัวขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
102635-46 Advanced Family Nursing Practice
 ปฎิบัติการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง
3 (0-18-0)GD
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29