เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.)

 1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104523-47 Leadership in Health Care Service Organizations
 ภาวะผู้นำในองค์การบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
107521-47 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107525-46 Research in Health Care Service I
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 1
3 (2-2-5)
107526-44 Research in Health Care Service II
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 2
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104639-47 Nursing Informatics and Technologies
 ข้อมูลและเทคโนโลยีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
104640-47 Nursing Personnel Development
 การพัฒนาบุคลากรพยาบาล
2 (2-0-4)
104641-46 Business Concepts in Nursing Administration
 แนวคิดทางธุรกิจในการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
104642-47 Nursing Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการพยาบาล
2 (2-0-4)
104643-47 International Nursing
 การพยาบาลนานาชาติ
2 (2-0-4)
104644-47 Nursing Resources Management
 การบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
104645-47 Practicum in Nursing Administration
 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2 (0-8-0)
104646-47 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)

 3 วิชาการพยาบาลเฉพาะทางหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101627-44 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (2-4-3)
102621-44 Advanced Nursing in Parent and Newborn
  -
3 (2-4-3)
102623-44 Advanced Nursing in Children
  -
3 (2-4-3)
103621-44 Advanced Nursing in Adolescent and Adult
 การพยาบาลวัยรุ่นและผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)
103622-44 Adolescent and Adult Nursing phenomean
 ปรากฎการณ์การพยาบาลวัยรุ่นและผู้ใหญ่
3 (2-4-3)
104526-44 Curriculum and Teaching-Learning in Nursing Science
  -
3 (3-0-6)
104528-44 Advanced Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
106623-44 Advanced Gerontological Nursing
  -
3 (2-4-3)
106625-44 Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing
  -
3 (2-4-3)

 4 ภาคนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104698-44 Inquiry in Nursing
 การสืบค้นทางการพยาบาล
4 (0-0-12)

 5 เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104527-44 Nursing Research Seminar
 การสัมมนาวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
104529-44 Nursing Education Administration
  -
2 (2-0-4)
104551-44 Implementation of Nursing Theories in Nursing Administration
 การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
104552-44 Development of Nursing Care Delivery
 การสร้างงานบริการพยาบาล
2 (2-0-4)
104553-44 Implementtation of Nursing Theories in Clinical Nursing
 การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการพยาบาลในคลินิก
2 (2-0-4)
104554-44 Decision-Making Clinical Nursing
  -
2 (2-0-4)
104555-44 Theories Related to Nursing
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2 (2-0-4)
104556-44 International Nursing Profession Practice
 การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล
2 (2-0-4)
104557-44 Economics in Nursing Service
 เศรษฐศาสตร์ในการบริการพยาบาล
2 (2-0-4)
104558-44 Strategic Management in Health
  -
2 (2-0-4)
104559-44 Program Evaluation in Health
 การประเมินโครงการทางด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
104560-44 Computer for Research in Health
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางด้านสุขภาพ
2 (1-2-3)
104561-44 Politics in Nursing Profession
 การเมืองในวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
104632-44 Computer for Nursing Administration
 คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารการพยาบาล
2 (1-4-1)
104638-44 Marketing in Nursing
 การตลาดในการพยาบาล
2 (2-0-4)
104649-44 Nursing Education Technology
 การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล
2 (2-0-4)
104650-44 Teaching Clinical Nursing
 การสอนการพยาบาลในคลีนิก
2 (2-0-4)
104651-44 Evaluation of Nursing Practicum
 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
2 (2-0-4)
107522-44 Transcultural Nursing
 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
107624-44 Nursing Profession Development
 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29