เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750165-65 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750265-65 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750365-65 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750465-65 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10650165-65 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
10650265-65 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing I
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
10650365-65 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing II
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
10650465-65 Practicum for Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing I
 การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
10660565-65 Practicum for Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing II
 การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10660965-65 Research Seminar in Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing
 สัมมนาวิจัยการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
10661065-65 Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing for Older Adults
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูงสำหรับผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
10661165-65 Buddhism for Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing
 พุทธศาสนาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
10661265-65 Applied Positive Psychology for Holistic Well-Being
 จิตวิทยาเชิงบวกประยุกต์เพื่อสุขภาวะองค์รวม
3 (3-0-6)GD
10661365-65 Solution-Focused Nursing Intervention for Health Behavior Modification
 การบำบัดทางการพยาบาลที่เน้นการหาทางออกเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 (3-0-6)GD
10760165-65 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760265-65 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760365-65 Advanced Practice Nursing Role Development
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-3-4)GD

 3 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10669965-65 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29