เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750165-65 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750265-65 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750365-65 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750465-65 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 - วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10350165-65 Pathophysiology for Adult and Gerontological Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)GD
10350265-65 Advanced Adult and Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)GD
10350365-65 Quality Improvement for Adult and Gerontological Nursing
 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)GD
10350465-65 Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
10360565-65 Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10360665-65 Seminar in Adult and Gerontological Nursing
 สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
10360765-65 Informatics in Nursing and Healthcare system
 สารสนเทศทางการพยาบาลและระบบริการสุขภาพ
3 (3-0-6)GD
10360865-65 Clinical Management for Adult and Gerontological Nursing
 การจัดการทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (2-3-4)GD
10760165-65 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760265-65 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-3-4)GD
10760365-65 Advanced Practice Nursing Role Development
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-3-4)GD

 3 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10369965-65 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29