เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 38หน่วยกิต

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 23
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750160-60 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10150160-60 Advanced Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
10150260-60 Advanced Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
10150360-60 Community Nurse Practitioner I
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
2 (2-0-4)GD
10150460-60 Community Nurse Practitioner II
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2 (2-0-4)GD
10150560-60 Practicum in Advanced Community Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (0-9-3)GD
10160660-60 Practicum in Community Nurse Practitioner
 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10160760-60 Community Nursing in the Aggregates
 การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
3 (2-3-4)GD
10160860-60 Strategies for Health Promotion
 กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ
3 (2-3-4)GD
10160960-60 Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (2-3-4)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10169960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29