เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Psychiatric & Mental Health Nursing Pathwayกลุ่มจิตเวชฯ

 0 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1 - วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10750160-60 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 1.2 - วิชาเฉพาะสาขา: กลุ่มการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(Psychiatric & Mental Health Nursing Pathway)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11150160-60 Integrated Health Sciences in Nursing
 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11156160-60 Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing I
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1
2 (2-0-4)GD
11156260-60 Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing II
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2
2 (2-0-4)GD
11156360-60 Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1
3 (0-9-3)GD
11166460-60 Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2
3 (0-9-3)GD

 2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)GD
11160560-60 Family and Illness
 ครอบครัวกับการเจ็บป่วย
3 (3-0-6)GD
11160660-60 Health Behavior and Health Promotion and Prevention
 พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
3 (3-0-6)GD

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11169960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29