เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง61-แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย

 1 แผน ก2 ( 36 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10750160-60 Nursing Concepts and Theories
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 4 -วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10550161-61 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Gerontological Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)
10550261-61 Advanced Gerontological Nursing 1
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
10550361-61 Advanced Gerontological Nursing 2
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
10550461-61 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-9-3)
10560561-61 Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-9-3)

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10563561-61 Mental Health Promotion in the elderly
 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
10563661-61 Research Seminar in Gerontological Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10569961-61 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29