เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2

 1 แผน ก. แบบ ก2 36 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาบังคับ 21 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10750160-60 Nursing Concepts and Theories
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 4 -วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11150160-60 Integrated Health Sciences in Nursing
 บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
11154160-60 Human Resource Management in Nursing Organization
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล
2 (2-0-4)
11154260-60 Health Service Management in Health Care Organization
 การจัดการสุขภาพในองค์การสุขภาพ
2 (2-0-4)
11154360-60 Leadership and Management in Nursing Organization
 ภาวะผู้นำและการจัดการในองค์การพยาบาล
2 (2-0-4)
11154460-60 Nursing Administration Practicum
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3 (0-9-3)
11164560-60 Health Care Quality Management Practicum
 ปฏิบัติการจัดการคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (0-9-3)

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)
11160560-60 Family and Illness
 ครอบครัวกับการเจ็บป่วย
3 (3-0-6)
11160660-60 Health Behavior and Health Promotion and Prevention
 พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
3 (3-0-6)

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11169960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29