เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน

 1 แบบ ก2 รวม 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10750160-60 Nursing Concepts and Theories
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 4 -วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10350160-60 Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
10350260-60 Advanced Adult and Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
3 (3-0-6)
10350360-60 Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-9-3)
10360460-60 Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-9-3)

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10360560-60 Selected Topics in Adult and Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรร
3 (3-0-6)
10360660-60 Seminar in Adult and Gerontological Nursing
 สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
10360760-60 Palliative Care and End-of-Life Care
 การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
3 (3-0-6)
11160360-60 Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
 แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)
11160460-60 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10369960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29