เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา เหมาจ่าย ทดลองเรียน

 1 แบบ ก2 รวม 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10750160-60 Nursing Concepts and Theories
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750260-60 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10750360-60 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
10750460-60 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 3 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10850160-60 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
2 (2-0-4)
10850260-60 Advanced Pediatric Nursing I
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
10850360-60 Advanced Pediatric Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (0-9-3)
10850460-60 Advanced Pediatric Nursing II
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
10860560-60 Advanced Pediatric Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (0-9-3)

 4 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10860660-60 Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (3-0-6)
10860760-60 Nursing Care for children and families experiencing Illness
 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
3 (2-3-4)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10869960-60 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29