เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54- เต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย

 1 แผน ก.แบบ ก2 38 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 3 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104501-54 Leadership and Human Resource Management in Nursing Organization
 ภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล
3 (3-0-6)
104502-54 Healthcare Quality and Outcomes Management
 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
104503-54 Business Concepts in Nursing
 แนวคิดธุรกิจในการพยาบาล
2 (2-0-4)
104504-54 Nursing Administration in a Changing Environment
 การบริหารการพยาบาลในภาวะเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
104505-54 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาทางการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
104506-54 Practicum in Nursing Administration
 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3 (0-12-3)

 4 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101513-54 Community Health Care
 การดูแลสุขภาพชุมชน
3 (2-4-3)
103508-54 Advanced Adult Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)
104507-54 Evidence-Based Practice for Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
2 (2-0-4)
104508-54 Marketing in Nursing
 การตลาดในการพยาบาล
2 (2-0-4)
104509-54 Organizational Development in Nursing
 การพัฒนาองค์การพยาบาล
2 (2-0-4)
104510-54 Health Related Program Evaluation
 การประเมินโครงการด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
104513-54 Nursing Leadership and Information Technology
 ผู้นำทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2 (2-0-4)
104515-55 Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
109509-54 Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัย
3 (2-4-3)

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104699-54 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29