เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : Nursing Science (International Program) Plan A -เต็มเวลา (ปี 54) เหมาจ่าย

 1 แผน กหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104523-43 Leadership in Health Care Service Organizations
 ภาวะผู้นำในองค์การบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
107521-43 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107525-43 Research in Health Care Service I
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 1
3 (2-2-5)GD
107526-43 Research in Health Care Service II
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 2
2 (2-0-4)GD

 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104641-43 Business Concepts in Nursing Administration
 แนวคิดทางธุรกิจในการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104642-43 Nursing Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104644-43 Nursing Resources Management
 การบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104645-43 Practicum in Nursing Administration
 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2 (0-8-0)GD
104646-43 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)GD

 4 วิชาการพยาบาลเฉพาะทางหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101627-43 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
102621-43 Advanced Nursing in Parent and Newborn
 การพยาบาลบิดา-มารดา และทารกขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
102623-43 Advanced Nursing in Children
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
103621-43 Advanced Nursing in Adolescent and Adult
 การพยาบาลวัยรุ่นและผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
103622-43 Adolescent and Adult Nursing Phenomena
 ปรากฎการณ์การพยาบาลวัยรุ่นและผู้ใหญ่
3 (2-4-3)GD
104526-43 Curriculum and Teaching - Learning in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)GD
104528-43 Advance Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)GD
106623-43 Advance Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
3 (2-4-3)GD
106625-43 Advanced in Metal Health and Psychiatric Nursing
 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชขั้นสูง
3 (2-4-3)GD

 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104699-43 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)SU

 6 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104527-43 Nursing Research Seminar
 การสัมมนาวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104529-43 Nursing Educational Administration
 การบริหารการศึกษาพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104551-43 Implementation of Nursing Theories in Nursing Administration
 การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104552-43 Development of Nursing Care Delivery
 การสร้างงานบริการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104553-43 Implementation of Nursing Theories in Clinical Nursing
 การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการพยาบาลในคลินิก
2 (2-0-4)GD
104554-43 Decision Making in Clinical Nursing
 การตัดสินใจทางการพยาบาลในคลินิก
2 (2-0-4)GD
104555-43 Theories Related to Nursing
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104556-43 International Nursing Profession Practice
 การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล
2 (2-0-4)GD
104557-43 Economics in Nursing Service
 เศรษฐศาสตร์ในการบริการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104558-43 Strategic Management in Health
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
104559-43 Program Evaluation in Health
 การประเมินโครงการทางด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)GD
104560-43 Computer for Research in Health
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางด้านสุขภาพ
2 (1-2-3)GD
104561-43 Politics in Nursing Profession
 การเมืองในวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104632-43 Computer for Nursing Administration
 คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารการพยาบาล
2 (1-4-1)GD
104638-43 Marketing in Nursing
 การตลาดในการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104649-43 Nursing Education Technology
 การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล
2 (2-0-4)GD
104650-43 Teaching Clinical Nursing
 การสอนการพยาบาลในคลีนิก
2 (2-0-4)GD
104651-43 Evaluation of Nursing Practicum
 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107522-43 Transcultural Nursing
 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)GD
107624-43 Nursing Profession Development
 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29